การปลูกมันเทศ

การยกร่องเตรียมแปลงปลูกมันเทศมี 3 วิธี ด้วยกัน คือ 
1. ใช้แรงคน ใช้จอบขุดดินข้างๆ แปลงให้ขึ้นมาอยู่บนสันร่องโดยให้ร่องสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร
    และระยะร่องห่างกัน 1 เมตร การที่ยกร่องสูงนั้นก็เพื่อให้มันเทศลงหัวได้สะดวก ทั้งนี้เนื่องจากดินที่พูน
    ขึ้นมานั้นร่วนซุยกว่าปกติ วิธีนี้ใช้ได้ผลดีแต่ล่าช้าและเปลืองค่าใช้จ่ายและแรงงานมาก
2. ใช้แรงสัตว์ ใช้วัวหรือควายเทียมติดไถแล้วไถเวียนซ้ายและขวาประมาณข้างละ 3 รอบขี้ไถก็จะกลับ
     เข้าหากันกลายเป็นร่องสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร และให้สันร่องนั้นอยู่ห่างกัน 100 เซนติเมตร
3. ใช้แทรกเตอร์ติดเครื่องยกร่อง ปรับเครื่องยกร่องให้ได้สันร่องอยู่ห่างกัน100 เซนติเมตรการขัดก็ควร
     เล็งให้ตรงจะได้ร่องสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ตามต้องการ วิธีนี้ทุ่นแรงมากและ สามารถยกร่องได้
     วันละหลายสิบไร่  บ้านอะลาง


  วิธีปลูกมันเทศ  
การเตรียมวัสดุปลูกนั้น แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะใช้ส่วนใดปลูกการใช้ลำต้นหรือเถาปลูก ส่วนใหญ่ใช้ลำต้นที่แก่หลังจากเก็บหัวแล้วตัดเถาให้ยาวประมาณ40 เซนติเมตร การใช้เถานี้นิยมใช้ส่วนยอดมากกว่าส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพราะส่วนยอดนั้นเจริญเติบโตและออกรากรวดเร็ว และนอกจากนั้นยอดส่วนมากจะไม่เป็นที่อาศัยของแมลงปีกแข็งที่ทำให้หัวมันเทศเป็นแมง



  การใช้หน่อจากหัว 
กระทำได้โดยคัดเลือกหัวมันเทศที่มีขนาดโต ปราศจากโรคและแมลง ล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่น้ำปูนเพื่อกันราไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เอาหัวมันเทศนั้นลงเพาะแบบนอนในทรายพรมน้ำให้เปียกทิ้งไว้ 6-7 วัน จะมีหน่องอกขึ้นมาตามตาของหัว ใช้มีดคมๆ และสะอาดผ่าแบ่งหัวมันเทศออกเป็นซีกๆ แต่ละซีกให้มีหน่อติดอยู่ 2-3 หน่อ เพื่อกันเน่าให้เอาปูนแดงที่ใช้กินกับหมากทาที่รอยแผลนั้นหรือแช่ลงในน้ำยา บอร์โดซ์มิกซ์เจอร์ (bordeaux mixture) เพื่อป้องกันราและกันเน่า แล้วเอาซีกมันเหล่านั้นลงปลูกในแปลงเพาะชำจนออกรากและหน่อขึ้นงามดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในไร่


การเตรียมเถาชำซึ่งมีใบติด 1 ใบ
ในกรณีที่ขาดแคลนเถาสามารถจะใช้วิธีนี้ได้ดี โดยคัดเลือกเถาที่อวบสมบูรณ์และปราศจากโรคและแมลง ใช้ มีดคมตัดเถาออกเป็นท่อนๆ ท่อนหนึ่งมีใบติดเพียง 1 ใบ แล้วนำไปชำในแปลงเพาะจนออกรากและแตกหน่อดี แล้วจึงย้ายไปปลูกในไร่

การใช้เมล็ดปลูกเป็นการค้านั้น
ไม่นิยมเพราะจะต้องใช้เวลานานและเสียเวลาปลูกโดยใช่เหตุการใช้เมล็ดปลูกนั้นจะกระทำก็ต่อเมื่อต้องการผลิตพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะและคุณภาพดีกว่าพันธุ์เดิม


การปลูกด้วยเถาแบ่งออกได้ 3 วิธี 
1. ปลูกทำมุมประมาณ 45 องศากับพื้นดินฝังเถาลงไปในดินและให้ส่วนปลายโผล่ออกมาเหนือพื้นดิน
    และทำมุมประมาณ 45 องศา
2. ปลูกแบบฝังให้หัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินฝังเถาลงไปในดินให้ลึกประมาณ 5 นิ้วและให้หัวและท้ายของ
    เถาโผล่ออกมาเหนือพื้นดิน
3. ปลูกแบบม้วนขมวด วิธีนี้ปลูกโดยม้วนโคนของเถาเป็นแบบวงกลม แล้วฝังส่วนนั้นไว้ใต้ดิน ส่วนปลาย
    เถาให้โผล่เหนือพื้นดิน

ทั้งสามวิธีนี้ให้ฝังเถาลงในร่องให้ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตรผลการปลูกทั้งสามวิธี
ในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นดังนี้
1. การปลูกแบบหัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินให้น้ำหนักหัวสูงสุด และการปลูกแบบทำมุม 45 องศาและม้วน
    ขมวดให้น้ำหนักหัวเป็นที่สองและที่สามตามลำดับ
2. ต้นทุนในการปลูกแบบทำมุม 45 องศาจะสูงกว่าการปลูกแบบหัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินและม้วนขมวด
3. การปลูกแบบม้วนขมวด จะให้น้ำหนักของเถาและใบสูงสุด วิธีปลูกแบบนี้เหมาะสำหรับผลิตเถาและใบ
    ใช้เลี้ยงสัตว์

การปลูกโดยใช้หน่อจากหัวและเถาชำ
ซึ่งมีใบติด 1 ใบ คือ วางวัสดุปลูกเหล่านั้นลงในหลุมที่ได้เตรียมไว้โดยให้หน่อโผล่ออกมาเหนือพื้นดิน และปลูกให้ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร  บ้านอะลาง