การทำปุ๋ยอินทรีย์


18151"> การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง


สูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรที่ 1
1.มูลสัตว์ 250 กิโลกรัม
2.แร่ฟอสเฟส 150 กิโลกรัม
3.แร่โดโลไมท์ 100 กิโลกรัม
4.รำละเอียด 50 กิโลกรัม
5.เศษพืชหมักแล้ว 200 กิโลกรัม
6.มูลค้างคาว 100 กิโลกรัม
7.ปูนมาร์ล 100 กิโลกรัม
8.แร่ภูไมท์ 50 กิโลกรัมสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรที่ 2
1.มูลวัว 100 กิโลกรัม
2.แร่ฟอสเฟส 240 กิโลกรัม
3.มูลค้างคาว 80 กิโลกรัม
4.กระดูกป่น 480 กิโลกรัม
5.รำละเอียด 100 กิโลกรัมสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ สูตรที่ 3
1.แร่โดโลไมท์ 100 กิโลกรัม
2.แร่ฟอสเฟส 100 กิโลกรัม
3.มูลสัตว์ 300 กิโลกรัม
4.รำละเอียด 100 กิโลกรัม
5.เศษพืชหมักแล้ว 400 กิโลกรัม


สุดยอดเกษตรแนวใหม่ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ อัดเม็ดสูตร มูลค้างคาว
สุด ยอดเกษตรแนวใหม่ ราชาแห่งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตร มูลค้างคาว นาโนออแกนิคปุ๋ยอิทรีย์-ชีวภาพ ตราต้นทิพย์  สามารถช่วยย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ในดินแปรเปลี่ยนสภาพเป็นโปรตีน ให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จุลินทรีย์ยังช่วยย่อยสลายดินให้ร่วนซุยทำให้พืชขยายรากเพิ่มจำนวนรากฝอยและ ช่วยให้รากยาวขึ้น ต้นพืชก็จะแข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

วิทยาศาสตร์การเกษตรแนวใหม่
จาก การศึกษาค้นคว้าและทดลองเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆ ตามแนววิทยาศาสตร์การเกษตรแนวใหม่ นอกจากพืชจะต้องการแร่ธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปรตัสเซียม แล้วพืชยังต้องการวิตามิน, กรดอะมิโน และเกลือแร่ต่างๆ อีกมากมายในปริมาณและสัดส่วนที่ต่างกันออกไปตามพืชแต่ละชนิด
ผลวิจัย ได้พบว่าพืชเกือบทุกชนิดต้องการไนโตรเจน เฉลี่ยเพียง 1.5% ฟอสฟอรัส 0.5% โปรตัสเซียม 1% เท่านั้น ฉนั้นการที่เราให้ธาตุอาหารตามสูตรที่มีอยู่เดิมคือ 15-15-15, 16-16-16, 46-0-0 ฯลฯ จึงถือเป็นการให้ปุ๋ยเกินความจำเป็นทำให้มีธาตุอาหารตกค้างในดินจำนวนมาก ก่อให้เกิดการตรึงธาตุอาหารในดิน และมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของดิน เช่นดินแข็งเป็นก้อน ดินเสีย ดินเปรี้ยว ซึ่งมีผลเสียต่อดินในระยะยาว

- การมีฟอสฟอรัสในดินสูงทำให้พืชขาด Zn, Fe, Cu
- การมีโปรตัสเซียมในดินสูงทำให้พืชขาด Mg, Ca, B
- การมีกำมะถันในดินสูงทำให้พืชขาด Mn, Mo, S
- การมีเหล็กในดินสูงทำให้พืชขาด Ca, Mo, Fe
- การใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์มากเกินไปทำให้พืชขาดธาตุ Zn, Mn, Fe, B, Mo

ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ตราต้นทิพย์ สูตรมูลค้างคาว นาโนออแกนิค

ส่วนผสม
1. มูลค้างคาว
2. แร่ฟอสเฟต
3. แร่โดโลไมท์ดิน
4. แร่โดโลไมท์หิน
5. แร่ภูไมท์
6. แร่ธีโอไลท์
7. แร่แคลเซียม
8. ส่าเหล้า
9. กากฮามิ
10. ปุ๋ยหมัก
11. R.P. สารลำเลียง
12. โฮโมน (โปรตีนจากธรรมชาติ)
13. จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
14. สาหร่าย (USA)

คุณประโยชน์
1. ช่วยโอบอุ้มและพยุงธาตุสารอาหารต่างๆ เอาไว้ เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างช้าๆ และต่อเนื่องยาวนานก่อนที่จะถูกน้ำละลายลึกลงดิน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานระบบภายในของพืช และระบบการทำงานของราก การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์แสงและกระบวนการต่างๆ ทางเคมีของพืช
3. ช่วยการกระจายและการเจริญเติบโตของราก กิ่ง ใบ การผลิตดอกติดผล
4. ช่วยผลผลิตให้สูงกว่าเดิมมากทั้งปริมาณ ขนาด คุณภาพ รสชาติ และสีสันของผลผลิต
5. ช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุสารอาหารพืชทางดิน